Reglement Drenthe Hikes

De Drenthe Hikes wordt georganiseerd door Stichting Toeristische Promotie Zuidwest Drenthe, hierna te noemen de organisatie. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende wandelaars aan de Drenthe Hikes, hierna te noemen de deelnemer.

 • De Drenthe Hikes is een wandeltocht zonder wedstrijdelement.
 • Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal deelnemers/inschrijvingen.
 • Inschrijving geschiedt middels het indienen van het volledig ingevulde inschrijfformulier en betaling van het verschuldigde inschrijfgeld. Dit inschrijfformulier kan, voor aanvang van de Drenthe Hikes, bij de startlocatie worden verkregen en ingevuld. Ook kan voorafgaand aan de tocht digitaal worden ingeschreven en betaald via www.drenthehikes.nl.
 • Bij het niet deelnemen aan, of het niet doorgaan van de tocht wegens overmacht of extreme weersomstandigheden, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van inschrijving. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de postverzending of het internetverkeer.
 • Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan.
 • Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Tijdens dit evenement zullen sfeerimpressies gemaakt worden middels foto en/of video opnames. Als een deelnemer aan de Drenthe Hikes herkenbaar in beeld wordt gebracht zal daarvoor vooraf toestemming worden gevraagd. Op eerste verzoek van een deelnemer aan de Drenthe Hikes die herkenbaar in beeld is gebracht wordt dit betreffende foto- en/of videomateriaal verwijderd.

De organisator respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de organisatie in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Loop in Vrijheid te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden, anders dan na gegeven toestemming door de betreffende deelnemer. 

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. Derhalve is niet toegestaan:

 • gebruik te maken van een vervoermiddel
 • zich in looppas voort te bewegen.

Wél toegestaan is:

 • Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines
 • snelwandelen
 • het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.
 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:

 • uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie;
 • honden mee te nemen (met uitzondering van blindengeleide- en andere officiële hulphonden mits aangelijnd);
 • luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 • Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze persoon beschikt over een geldig deelnamebewijs.
 • Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
 • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het start- finishterrein of locatie of tijdens de route.
 • De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie en materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de deelnemers, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt er zorg voor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie op haar website of anderszins voldoende kenbaar zijn.
 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame uitingen voor bedrijven en organisaties die geen partner zijn van de Drenthe Hikes zijn verboden. 
 • Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.
 • Door inschrijving verklaart iedere deelnemer zich bekend en akkoord met dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 •